SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA TURISTIČNE AGENCIJE TURIST BIRO PIRAN, ANDREJA GUDIČ S.P.

 

 

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe oziroma ponudbe o rezervaciji, ki jo skleneta Turist biro Piran, Andreja Gudič s.p. (v nadaljevanju Turist biro) in gost, ki se prijavlja za letovanje v zasebnih namestitvah.

 

Splošni pogoji veljajo le za letovanje v zasebnih namestitvah, ki jih posreduje Turist biro.

 

V primeru telefonske prodaje ali prodaje preko Interneta se šteje, da je gost sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po elektronski pošti naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se gost lahko seznani na spletni strani http://www.turistbiro-ag.si oziroma v turistični agenciji Turist biro.

 

Naročnik oziroma gost je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila plačilo za bivanje v zasebnih namestitvah turistične agencije Turist biro in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za letovanje v zasebnih namestitvah.

 

I.          PRIJAVA

 

Gost se lahko prijavi za letovanje v zasebnih namestitvah v poslovalnicah Turist biro Piran in Turist biro Portorož osebno, po telefonu ali preko elektronske pošte. V primeru prijave po telefonu ali preko elektronske pošte se pogodba šteje za sklenjeno v primeru dogovora plačila akontacije. Stranki se lahko odobri opcija, ki je glede na čas letovanja od dva do največ pet dni. Če stranka po poteku tega roka akontacije ne plača, se šteje, da je stranka odstopila od namere letovati.

 

Ob prijavi se plača akontacija v višini 30% cene aranžmaja. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, je potrebno preostali del plačati najkasneje na dan prihoda. Turist biro za svoje storitve in stroške za sestavo ponudbe gostu zaračuna stroške rezervacije po veljavnem ceniku, objavljenem na vidnem mestu v poslovalnicah in na spletni strani. Turist biro je po prejemu akontacije dolžan rezervacijo pisno (po pošti ali elektronski pošti) ali ustno potrditi.

 

V primeru, da gost ob prijavi ne navede pravilnih podatkov je odgovoren za vse posledice oziroma stroške, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi rezervacije (III. točka Splošnih pogojev in navodil za letovanje v zasebnih namestitvah).

 

II.         CENE IN NAČIN PLAČILA

 

Vse cene so obračunane v EUR in vključujejo: davek na dodano vrednost, izbrano namestitev, posteljnino in brisače (tedenska menjava), stroške elektrike, plina in vode. Obvezna doplačila so turistična taksa in prijava ter ostale storitve, za katere so po ceniku ali v ponudbi predvidena doplačila. Za bivanje krajše od 3 nočitev gost plača 50% dodatek na osnovno ceno namestitve. Cena namestitve se določi oziroma potrdi na dan prijave oziroma rezervacije.

 

Turist biro si pridržuje pravico do spremembe cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom letovanja. Gost ima pravico razdreti pogodbo, če podražitev preseže 10% dogovorjene cene. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja in podobnih stroškov. O morebitni spremembi cene Turist biro gosta nemudoma obvesti.

 

III.         POTNIKOVA ODPOVED REZERVACIJE IN SPREMEMBA REZERVACIJE

 

Gost ima pravico do odpovedi letovanja v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V primeru, ko gost odpove rezervacijo, ima Turist biro pravico do povračila administrativnih stroškov in stroškov zaradi odpovedi letovanja. Višina administrativnih stroškov na rezervacijo znaša 15,00 EUR. Višina povračila je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je gost predložil odpoved oziroma drugače odpovedal letovanje, in sicer:

 

rok odpovedi rezervacije                                                         zaračunani stroški odpovedi

-    do 62 dni pred pričetkom letovanja                                        administrativni stroški

-    od 61 do 31 dni pred pričetkom letovanja                              - 20% cene letovanja

-    od 30 do 15 dni pred pričetkom letovanja                              - 30% cene letovanja

-    od 14 do 8 dni pred pričetkom letovanja                                - 50% cene letovanja

-    od 7 do en dan pred pričetkom letovanja                               - 80% cene letovanja

-    odpoved na dan prihoda ali neudeležba brez odpovedi          - 100% cene letovanja

 

V kolikor se gost odloči skrajšati počitnice mu s tem ne pripada denarno povračilo neizkoriščenih nočitev, mu pa pripada povračilo turistične takse za neizkoriščene nočitve.

 

V kolikor se prijavljeni gosti ne morejo udeležiti potovanja, lahko svojo rezervacijo prenesejo na drugega potrošnika, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi rezervacije. Turist biro mora biti o tem obveščen najkasneje do 3 dni pred pričetkom letovanja.

 

IV.        ODPOVED REZERVACIJE ALI SPREMEMBA NAMESTITVE

 

Turist biro si pridržuje pravico do odpovedi rezervacije v primeru, da nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Turist biro pa predstavljajo te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Turistična agencija Turist biro se zavezuje, da bo gosta o odpovedi rezervacije nemudoma obvestila ter gostom priskrbela namestitev iste kategorije v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da Turist biro odpove rezervacijo ima gost pravico do celotnega povračila vplačane akontacije, nima pa pravice povračila stroškov vizuma, zavarovanja ali podobnih stroškov.

 

Turist biro lahko odpove rezervacijo in zahteva povrnitev škode od gosta, ki neposredno krši določila pogodbe, ki jo je sklenil s Turist birojem, predvsem če se ogotovi, da je gost namerno posredoval napačne podatke o številu gostov ali njihovi starosti ali je pred potovanjem prišlo do sprememb, gost pa o tem ni obvestil Turist biroja.

 

V.         HIŠNI RED

 

Da bi se izognili neprijetnostim ob bivanju v zasebnih namestitvah je gost naprošen, da upošteva hišni red. V zasebnih sobah in počitniških stanovanjih lahko bivajo le gostje, ki so prijavljeni v recepciji Turist biroja. Bivanje v zasebnih sobah ali stanovanjih so gostje dolžni plačati (poravnati) na recepcijah ob prihodu. Vstop v namestitev je možen po 14.00 uri na dan pričetka letovanja. Gost je naprošen, da na dan odhoda zapusti namestitev do 10. ure, ker mora sicer plačati še eno dnevno bivanje. Domače živali lahko gost pripelje le s soglasjem sobodajalca. V času od 22.00 ure zvečer in 07.00 ure zjutraj naj gost ne povzroča nemira ali hrupa. V najetih sobah ali stanovanjih se ne sme hraniti eksplozivne in vnetljive snovi ali takšne snovi, ki zaudarjajo. Gost je naprošen, da pazi na inventar, instalacije ter drugo opremo, ker bo nastalo škodo zaradi svoje malomarnosti moral sam poravnati.

 

VI.        REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 

Gost mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati predvsem na kraju samem. Obrne se lahko na odgovornega predstavnika turistične agencije Turist biro, na izvajalca storitve oziroma sobodajalca. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča namestitve, oprema, lega ipd.), gost pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedene osebe se šteje, da se je gost strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

 

V kolikor se nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti na mestu samem ne da odpraviti, je potnik dolžan podati pisno pritožbo najkasneje v roku 2 mesecev po končanem letovanju na naslov Turist biro Piran, Andreja Gudič s.p., Tomažičeva 3, 6330 Piran. Turistična agencija Turist biro je dolžna pisno odgovoriti v 8 dneh od prejetja pritožbe. Reklamacija mora biti utemeljena. Višina odškodnine je omejena z vplačanim zneskom letovanja.

 

VII.       INFORMACIJE

 

Ustne informacije, ki jih dobijo stranke v naših poslovalnicah ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija.

 

VIII.      UPORABA PODATKOV           

 

Turist biro vse pridobljene podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. V kolikor gost obveščanja o ponudbi ne želi, lahko to kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov info@turistbiro-ag.si.

 

IX.        SPLOŠNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, KJER TURIST BIRO NI ORGAIZATOR

 

V primerih, da Turist biro ni organizator turističnega aranžmaja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Turist biro se zavezuje, da bo gosta seznanil s splošnimi pogoji in navodili za poslovanje organizatorja, ki so gostu na voljo v turistični agenciji Turist biro in jih gost prejme ob prijavi na izlet ali potovanje. Morebitno reklamacijo ureja potnik s pooblaščeno osebo drugega organizatorja.

 

X.         KONČNA DOLOČILA

 

V primeru spora med strankami je pristojno okrajno sodišče v Piranu.

 

 

Turist biro Piran

Andreja Gudič s.p.

 

 

Piran, april 2008, zadnji popravki 12.10.2008